Events Calendar
May 27, 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Beneficiary Login

MSS HALA’O ENKONTRU HO EKIPA HOSI NASAUN MYANMAR

16.05.2017

Ministériu Solidariedade Sosiál, liu hosi Diretór Jeral Protesaun Sosiál no Asuntus Kombatentes Libertasaun Nasionál, Eugénio João A. de Maria Soares, Diretór Nasionál Dezenvolvimentu Sosiál-DNDS, Florenco Pina Dias Gonzaga hamutuk ho Assosiasaun Chega Ba Ita (ACbit) hala’o enkontru ho ekipa hosi nasaun Myanmar ne’e ...

Read more

“MSS” Entraga Ró Funerál ba Komunidade Postu Administrativu Ataúru Munisípiu Dili.

12.05.2017

Vise Ministru Solidariedade Sosiál Eng. Miguel Marques Gonçalves “Manetelu”, entrega Ró Funerál ba Komunidade Postu Administrativu Atauro, Munisípiu Dili no hetan bensaun hosi Amu Pároku Ataúru, iha loron Sexta feira(12/05/2017). Manetelu informa katak, Ró Funerál bele apoiu ona família tula mate isin husi Dili ba ...

Read more

MINISTRA MSS INAUGURA EDIFÍSIU CSSM MANU-FAHI

05.05.2017

Iha tinan 2017, hafoin Ministériu Solidariedade Sosiál inaugura Centru Solidariedade Sosiál Munisípiu Lospalos no Liquiça, Ministériu, liu hosi Ministra Solidariedade Sosiál, Dra. Isabel Amaral Guterres inaugura tan edifísiu Centru Solidariedade Sosiál Munisípiu Manu-Fahi ne’ebé uluk hanesan Sentru Rejionál h ...

Read more

Galeria