Governu liu hosi MSSI hamutuk ho MJ hala’o natal hamutuk ho Prizoneiru sira iha Prizaun Suai

Governu liu hosi, Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun-MSSI hamutuk ho Ministériu Justisa-MJ hala’o natal hamutuk ho Prizoneiru sira iha Prizaun Suai, natal hamutuk refere hala’o iha Loron Tersa-Feira (17/12/2019). Objetivu atividade ida ne’e atu festeza natal no tinan foun hamutuk ho prizoneirus hodi enkoraza nafatin sira.

Total prizoneirus iha prizaun Suai hamutuk nain 89, kompostu hosi prizaun preventivas ema nain 11 no kondenadus  78, forsa traballu gurda prizional hamutuk 41. MSSI mós hala’o atividade hanesan ho prizoneiru sira iha Prizaun Becora no Gleno.

Iha okaziaun ne’e, Vise-Ministra MSSI, Signi Verdial hateten, iha futuru MSSI sei apoiu no fasilita nafatin hodi família sira bele mai selebra natal hamutuk ho prizoneiru sira iha prizaun Suai no asegura reintegra ba família ho di’ak  wainhira hetan liberdade.

“Dalan sei naruk no lakotu, mesmu ohin loron imi la sente natal ne’ebé bai-bain hala’o no sente hamutuk ho família sira iha uma, maibé ami iha ne’e hanesan mós imi nia família no nafatin apoiu ba ita boot sira, tamba ne’e ami ho família balun ne’ebé iha ne’e, atu hamutuk ho ita bo’ot sira hodi selebra loron natal iha fatin ida ne’e no tenta atu halo ita bo’ot sira sente hanesan iha imi nia uma rasik”.

Vise-Ministra mós husu ba família sira, wainhira sira reintegra fali ba família labele halo diskriminasaun, tamba ema hotu-hotu sala nain no aprende hosi sala mak ba loos, espera katak natal ida ne’e sai hanesan reflesaun ida ba prizoneiru sira, atu wainhira sira fila ba komunidade bele kontribui no halo buat foun ne’ebé mak di’ak ba ita nia dezenvolvimentu.

“Saida mak akontese ona husik hela iha kotuk i ne’e sai hanesan história, ba futuru hanoin buat di’ak no haree pozitivu katak saida mak hau bele halo ba hau nia-an, ba hau nia família no komunidade sira wainhira imi fila. La iha buat ida imposivel ba maromak, hateke ba futuru no haluan pasadu”, dehan Vise-Ministra MSSI.

Ikus liu, Vise-Ministra MSSI hato’o feliz natal i boa ano novo ba prizoneiru sira hotu, espera katak natal ida ne’e bele lori dame no paz.

Nune’e mós, Diretór Estabelesimentu Prizional  Suai, Julio Dias Ximenes hateten, Natal hamutuk ida ne’e realiza tamba iha kooperasaun di’ak entre MJ ho MSSI. Iha atividade ida ne’e, MSSI fasilita ba família prizoneirus atu halo vizita, liu-liu sira ne’ebé mak ninia família nunka halo vizita, nune’e mós MSSI hamutuk ho Ministériu Justisa fasilita no suporta reintegrasaun sosiál ba prizoneirus ne’ebé mak hetan liberdade hosi tribunal.

husu atu iha futuru, wainhira atu realiza natal hamutuk ida ne’e, MSSI bele aumenta tan orsamentu hodi bele konvida mós prizoneiru sira nia família, liu-liu ninia fe’en no oan hodi sira bele festeza no kontente hamutuk, katak Diretór Prizaun Suai.

Partisipa iha natal hamutuk ida ne’e mak, Representante Administradór Munisípiu Suai, Representante Ministériu Públiku, PNTL Munisípiu Suai, inklui família prizoneirus balun.

Comment's