MSSI OBSERVA FO’OS NE’EBÉ DISTRIBUI BA KOMUNIDADE …

Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun-MSSI hala’o observasaun direita ba fo’os sakas 60 ne’ebé distribui ba Komunidade iha Iliomar hodi atende ba seremónia Cruz Jovem. Observasaun refere hala’o iha Munisípiu Lautem, Postu Administrativu Iliomar, Loron Kuarta-Feira, (28/08/2019).

Hafoin hala’o observasaun, Xefe Departamentu Assisténsia Humanitária, Dinis da Silva Burubara hateten, objetivu ohin mai iha ne’e atu haree direitamente ba kondisaun fo’os sakas 60 ne’ebé mak MSSI entrega ba komunidade Iliomar, relasiona ho lamentasaun ne’ebé mak komunidade Iliomar hato’o iha públiku katak fo’os hirak ne’e ho kondisaun a’at.

Ba oin ekipa tékniku sei produs relatóriu ida hodi submete ba superior (Ministra-red) hodi bele haree no foti desizaun ruma atu orienta mai iha nível tékniku hodi hala’o tuir, dehan Dinis.

Entertantu, Porta vos Komisaun ba Seremónia Organizadora Cruz Jovem iha Iliomar, Fernando Cardoso de Deus “Teki” hateten, husu ba Governu, liu-liu Ministériu Kompetente atu bele hadia ba jestaun armajen, atu bele asegura fo’os ho kondisaun ne’ebé di’ak nafatin wainhira distribui ba iha komunidade, nune’e iha futuru situasaun hanesan ne’e labele akontese tan.

Ekipa observasaun kompostu hosi, Gabinete Inspesaun Auditória-MSSI, Gabinete Ministra, Diretór Sentru Solidariedade Sosiál Munisípiu Lautem inklui Komandante PNTL Postu Administrativu Iliomar.

Author: admin1